Innova FP

Innova FP

El programa INNOVAFP cerca l’actualització de coneixements a la formació professional i la cooperació amb les empreses i altres organitzacions de l’entorn, mitjançant la col·laboració en el desenvolupament de projectes d’innovació i transferència de coneixement.

El programa, desenvolupat en el marc de la resolució ENS/1080/2014, cerca desplegar actuacions relacionades als articles 2, 8, 10 i 17, així com la disposició addicional segona del decret 284/2011 d’ordenació general de la FP inicial, al preàmbul i els articles 62 i 107 de la Llei 12/2009 d’educació. Per altra banda, la decisió 1639/2006/CE del parlament europeu i del consell de 24 d’octubre de 2006 estableix un Programa Marc per a la innovació i la competitivitat (2007-2013). Més recentment, la llei 10/2015 de formació i qualificació professionals es fa esment a l’impuls de la innovació  a la formació professional al punt III del preàmbul, i als articles 5, 11, 16, 24, 47 i 52.

El programa InnovaFP té com a missió, potenciar i incrementar els vincles entre els centres de formació professional i les empreses, mitjançant la col·laboració en el  desenvolupament de projectes d’innovació i transferència de coneixement per tal de mantenir actualitzats els coneixements del professorat, millorar la qualitat de la capacitació de l’alumnat dels cicles formatius i contribuir a augmentar la competitivitat de les empreses i altres organitzacions.

En el programa INNOVAFP s’identifiquen quatre grups d’interès:

  • Alumnes: Participen en projectes altament interessants per la seva formació, engrescadors, a l’hora que exploren una via d’inserció laboral.
  • Professorat: tenen la possibilitat de mantenir-se actualitzats en els coneixements i tècniques utilitzades a les empreses, i permet millorar la programació curricular dels mòduls professionals que imparteixen, així com el seu desenvolupament personal i professional.
  • Centres formatius: Permet establir unes relacions més estretes amb les empreses, millorar el seu equipament, i mantenir un elevat nivell de motivació, tant de docents com d’alumnes.
  • Empreses i altres organitzacions: Podran desenvolupar projectes d’innovació o transferència de coneixement del seu interès, a un cost raonable. A més, podran avaluar les capacitats dels participants, essent una possible via de captació de talent i d’incorporació de nous treballadors.

 

L’objectiu final del programa és que els centres siguin un referent en innovació en el seu territori. Les empreses, especialment les micro i petites empreses i altres organitzacions, tan públiques com privades, així com els emprenedors, han d’acabar veient els centres d’FP com a possibles col·laboradors quan es plantegin endegar un projecte d’innovació o transferència de coneixement.

Així mateix, la col·laboració en projectes d’innovació amb empreses o altres organitzacions, haurien d’arribar a formar part dels procediments identificats i registrats als centres i per a cadascuna de les seves famílies professionals, fent de la innovació un concepte present en tots els processos d’ensenyament-aprenentatge.

Els projectes projectes treballats dins el marc de la xarxa INNOVAFP han de tenir necessàriament un elevat valor educatiu. Som un centre de formació professional, el nostre objectiu principal és el de formar bons professionals, i això és precisament és el que ens dota de llibertat per acceptar o rebutjar un determinat projecte, si aquest no té el suficient retorn vers els nostres alumnes. Els projectes sorgeixen habitualment d’inquietuds personals del professorat, coneixença amb l’entorn empresarial, detecció de necessitats o demandes externes.

Un cop arriba un possible projecte d’innovació al centre es posa en coneixement del coordinador i aquest avalua si el projecte encaixa o no amb els requisits del programa INNOVAFP. Si el projecte té possibilitats, es dona d’alta a la plataforma i se’n fa el seguiment general. El seguiment específic dels projectes el fan els professors o tutors de projecte, els quals són veritables experts en la matèria i coneixedors dels alumnes que hi treballaran. El coordinador donarà d’alta a la plataforma INNOVAFP tant a professors com alumnes, per a la posterior expedició de certificats de participació.

Actualment hi ha més de 30 projectes enregistrats a la plataforma INNOVAFP, en els que hi han participat 78 alumnes i 23 professors del centre. Hem establert relació amb més de 24 organitzacions i la valoració general és molt positiva.

Tot i que en cap dels projectes treballats s’ha emès una factura formal, en la majoria s’ha obtingut un retorn gens menystenible en forma de material, recursos i intangibles varis (relacions amb l’entorn empresarial, reconeixement públic, presencia als mitjans, etc).

INSTITUT Montilivi, Av. Montilivi, 125, 17003 Girona, Tel.: 972209458 Fax: 972209069 institutmontilivi@xtec.cat | Avís legal © 2024